CIBG

Geïntegreerde aanpak vertaalt IT-visie naar concreet actieplan

Uitdaging

Het CIBG, een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap & Sport, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een aantal omvangrijke registers op het gebied van o.a. zorg en onderwijs. Bekende voorbeelden hiervan zijn onder andere het Donorregister en het BIG-register.
Het CIBG had de behoefte aan een meerjarige visie op de ontwikkeling van haar IT landschap. Belangrijkste doelen van het CIBG hierin waren het sterk terugbrengen van de benodigde realisatietijd van nieuwe functionaliteiten en het CIBG in staat stellen zich meer te kunnen focussen op haar kerntaken. Daarnaast was de wens om een vertaling te maken van deze visie naar concrete, uitvoerbare verbeterinitiatieven waarmee de organisatie direct aan de slag kon.

Aanpak

Numa heeft op basis van een interne analyse, aangevuld met data gedreven onderzoek onder begeleiding van een agile Projectmanager van Numa zelf, een aantal scenario’s uitgewerkt die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Op basis van een model dat de scenario’s scoort op eigenschappen als waardevermeerdering, verbetering van wendbaarheid van de organisatie, kansen voor verdere digitalisering van processen, mogelijkheden voor organisatietransformatie en het snel resultaat kunnen boeken voor klanten en eindgebruikers is een voorkeursscenario gekozen dat door Numa verder is uitgewerkt. In plaats van een generiek plan van aanpak te schrijven heeft Numa er voor gekozen om een begrijpelijk, concreet en uitvoerbaar “Agile Actieplan” te maken bestaande uit 11 punten. Op deze manier kan eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden welke acties, welke (deel) resultaten opleveren en welke waarde deze resultaten toevoegen voor klanten, gebruikers of de organisatie. Door toepassing van een Agile werkwijze konden de verschillende actiepunten worden toegewezen aan verschillende teams binnen de organisatie en vervolgens, deels parallel, worden opgepakt, uitgevoerd of voorbereidt en overgedragen. Waar nodig zorgde Numa voor een agile projectmanager om de uitvoering van een aantal acties te begeleiden.

Resultaat

Ondanks dat de aard van de verschillende actiepunten erg divers was, stelde de geïntegreerde Numa aanpak het CIBG in staat de voortgang van de implementatie van de nieuwe visie als één geheel te volgen. Zo is onder de vlag van het actieplan onder andere de implementatie van een andere hostingpartner begeleidt en zijn transities van applicaties naar de nieuwe omgeving gemanaged. Daarnaast is er ook ondersteuning gegeven in het voorbereiden van mogelijke aanbestedingstrajecten en is een intensief traject gestart om in kaart te brengen hoe de huidige beheersorganisatie de transitie zou kunnen maken naar een DevOps manier van werken. Door op een transparante wijze de organisatie van het CIBG mee te nemen in onze Agile projectmanagement aanpak heeft Numa daarnaast de interne projectorganisatie in staat gesteld om een aantal lange-termijn acties die voortvloeien uit het actieplan de komende periode zelfstandig tot een goed resultaat te brengen.

Opdrachtgever

CIBG, agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap & Sport

Ingezette expertises

Agile, Scrum, Projectmanagement

Online

https://www.cibg.nl

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Neem contact op met Bas Jansen. Hij kan je hier alles over vertellen

06-22815821 bas@numa.nl