info@numa.nl
070-3630989

Algemene voorwaarden

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten, diensten en abonnementen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten krachtens welke Numa Group B.V. en haar dochteronderneming Numa Digital Consulting B.V. (“Numa”) ten behoeve van opdrachtgever advies- en/of projectmanagementwerkzaamheden verricht.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Op alle verbintenissen tussen Numa en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

1.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

1.5 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Overeenkomsten als hiervoor omschreven komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een opdrachtbevestiging, vermeldende:

a. een omschrijving van de werkzaamheden en het te bereiken resultaat.

b. de verwachte duur van de werkzaamheden.

c. een omschrijving van de door Numa ter uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde medewerkers.

d. de tarieven.

Dan wel door feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. Indien Numa aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als volledig en juist, tenzij opdrachtgever binnen een termijn van 7 dagen tegen de opdrachtbevestiging schriftelijk protesteert.

2.2 Iedere overeenkomst treedt in plaats van alle tevoren door partijen gemaakte afspraken omtrent het onderwerp.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Numa zal de overeengekomen werkzaamheden met zorg en zonder vertraging uitvoeren.

3.2 Binnen 30 dagen na het tijdstip waarop Numa met de werkzaamheden is aangevangen, heeft opdrachtgever het recht op grond van gewichtige redenen vervanging van de door Numa met de uitvoering belaste medewerker te verlangen.

3.3 Numa behoudt te allen tijde de vrijheid medewerkers, door haar met de uitvoering van de werkzaamheden belast, te vervangen door anderen, met dien verstande dat zij slechts dan lager gekwalificeerde medewerkers kan inzetten wanneer de aard van de resterende werkzaamheden zulks duidelijk rechtvaardigt en dat Numa de tijd benodigd voor het inwerken van de nieuwe medewerker niet in rekening kan brengen.

3.4 De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de medewerker de werkzaamheden uitvoert – en daarmee de kwaliteit van de voor de uitvoering ingezette medewerker – berust volledig bij Numa. Ook de totstandkoming van producten als resultaat van uitgevoerde werkzaamheden, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van en aansturing door Numa.

Artikel 4 – Geheimhouding

4.1 Numa verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.

Artikel 5 – Vergoedingen

5.1 Opdrachtgever is Numa voor verrichte werkzaamheden vergoedingen verschuldigd die berekend worden op basis van de gemaakte kosten en de bestede tijd tegen de overeengekomen tarieven of op basis van “fixed price”, vermeerderd met omzetbelasting. Het is Numa toegestaan de tarieven jaarlijks te wijzigen in het kader van een algehele tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven tenminste één maand voor de inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn medegedeeld.

5.2 Op de laatste werkdag van iedere maand zal de medewerker aan opdrachtgever aan de hand van tijdstaten opgave doen van de door hem in die maand aan de opdracht bestede uren en op verzoek van de opdrachtgever gemaakte kosten. Deze tijdstaten zullen terstond na ontvangst door opdrachtgever worden goedgekeurd of met opgaaf van reden afgekeurd en aan de betrokken medewerker worden teruggegeven.

5.3 Onverminderd het recht van Numa om op andere wijze bewijs te leveren van de door de medewerker bestede uren en gemaakte kosten, zal Numa op basis van tijdstaten haar facturen opmaken en aan opdrachtgever toezenden.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Facturen van Numa zullen maandelijks worden verzonden en dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever vanaf dat moment rente verschuldigd van 2,0 % per maand of een gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook ingeval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

6.2 Numa is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de te verrichten werkzaamheden te vragen, dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de werkzaamheden, alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Indien opdrachtgever nalatig blijft met de nakoming van enige betalingsverplichting uit de overeenkomst, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Artikel 7 – Beëindiging

7.1 Indien partijen in de overeenkomst hebben opgenomen dat de overeenkomst tussentijds beëindigd kan worden, dient bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst een termijn van 30 dagen ingaande op de datum waarop de schriftelijke mededeling hiertoe werd ontvangen, in acht te worden genomen, teneinde Numa in staat te stellen de noodzakelijke activiteiten in verband met de afronding van haar werkzaamheden bij opdrachtgever te verrichten.

7.2 Behalve door voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd, alsmede indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van deze overeenkomst en deze overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Numa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade geleden door opdrachtgever die het gevolg is van het resultaat van de advies- en/of projectmanagementwerkzaamheden, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Numa of van haar medewerkers. In geval van onrechtmatige daad van Numa of van haar medewerkers waarvoor Numa rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Numa slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld tot een bedrag van ten hoogste € 500.000 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

8.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bedrijfsgroep schade zoals financiële of commerciële verliezen).

Artikel 9 – Overeenkomsten met medewerkers

9. Zolang enige opdracht in uitvoering is, alsmede gedurende 12 maanden na voltooiing dan wel beëindiging van enige opdracht, zal het partijen verboden zijn enige arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die minder dan 12 maanden tevoren in dienst was van de andere partij, tenzij schriftelijk overeengekomen met Numa.

Artikel 10 – Veiligheidsvoorschriften

10. Numa zal zich houden aan de naar behoren medegedeelde voorschriften van opdrachtgever op het gebied van veiligheid.

Artikel 11 – Leiding en Toezicht

11. Numa verklaart en benadrukt dat de leiding en toezicht van medewerkers van Numa tijdens de uitvoering van projecten (op kantoor van opdrachtgever), te allen tijde bij de directie van Numa ligt. Medewerkers van Numa zullen bij de uitvoering van de opdrachten geen instructies ontvangen van de opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering. Het inplannen van verlof en eventuele meldingen van ziekte verlopen via de directie van Numa.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

12. Indien de door Numa verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van producten ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom gelden gemaakt kunnen worden, zal Numa die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan opdrachtgever overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan Numa verschuldigde bedragen heeft voldaan, daarbij het recht van Numa houdend haar kennis en ervaring die door de uitvoering van de werkzaamheden is toegenomen, voor andere doeleinden aan te wenden.